Resultat af urafstemning

36 medlemmer afgav deres stemme. Spørgsmålet om nedlæggelse af foreningen blev besvaret således:

Ja: 33
Nej: 1
Blank: 2

Ja-stemmerne udgør 91,66% af de afgivne stemmer.

I henhold til lovenes §12 og §11 er Dansk Skak Unions Støtteforening dermed opløst.

Bestyrelsen er i kontakt med Dansk Skak Union vedr. overdragelse af midler og effekter.

Bestyrelsens anbefaling

08.05.23.

Bestyrelsen anbefaler selvsagt medlemmerne til ved urafstemningen at stemme for nedlæggelse af Støtteforeningen, og dermed bekræfte den enstemmige beslutning på generalforsamlingen. 

Motivationen for forslaget om nedlæggelse er:
Bestyrelsen mener at der bedst kan støttes ved at fortsætte arbejdet i DSU-regi. Det er unødigt administrativt tungt at drive foreningen. Især virker det unødigt at holde en generalforsamling når stort set ingen deltager. Dertil kommer udgifter til administration, møder og revision. Læg dertil at det i en årrække ikke har være muligt at få besat alle tillidsposter. I henhold til lovene vil foreningens midler og effekter i tilfælde af opløsning tilfalde DSU. Her er man indstillet på at Støtteforeningens arbejde kan fortsætte i form af et udvalg med særskilt økonomi. Dermed vil støtten til de internationale turneringer kunne fortsætte uændret.

Formand for Dansk Skak Union Poul Jacobsen udtaler i den forbindelse:

Som det fremgår af referatet fra HB mødet den 5. februar 2023, pkt. 12, er Dansk Skak Union indstillet på, ikke alene at modtage provenuet fra Støtteforeningen i tilfælde af dennes opløsning, men også at anvende midlerne til tilskud i overensstemmelse med Støtteforeningens oprindelige formål. For at sikre dette, er hovedbestyrelsen enige i at der nedsættes et 3-mands ”Støtteforenings-udvalg”, bestående af DSUs formand, kasserer samt et erfarent tidligere medlem af Støtteforeningens bestyrelse, som har til opgave at sikre midlerne anvendes i støtteforeningens ånd.

Det er bestyrelsen håb at medlemmerne vil følge vores anbefaling samt bekræfte den enstemmige generalforsamlingsbeslutning.

Mailadresser til urafstemning

08.05.23.

Urafstemningen vil blive afviklet via mail. Vi har desværre ikke mailadresser på alle medlemmer. Vi opfordrer derfor til at medlemmer tjekker seneste medlemsliste via menuen øverst eller her. Medlemmer som vi ikke har mailadresse er markeret. Er man i blandt bedes man sende en mail til formand@dsus.dk.

De mailadresser vi har, er ikke nødvendigvis opdaterede. Vi har vi valgt ikke af lægge mailadresserne åbne her på siden. Vil man være sikker på at modtage mulighed for at deltage i urafstemningen bedes man sende en mail til formand@dsus.dk.