Bestyrelsens anbefaling

08.05.23.

Bestyrelsen anbefaler selvsagt medlemmerne til ved urafstemningen at stemme for nedlæggelse af Støtteforeningen, og dermed bekræfte den enstemmige beslutning på generalforsamlingen. 

Motivationen for forslaget om nedlæggelse er:
Bestyrelsen mener at der bedst kan støttes ved at fortsætte arbejdet i DSU-regi. Det er unødigt administrativt tungt at drive foreningen. Især virker det unødigt at holde en generalforsamling når stort set ingen deltager. Dertil kommer udgifter til administration, møder og revision. Læg dertil at det i en årrække ikke har være muligt at få besat alle tillidsposter. I henhold til lovene vil foreningens midler og effekter i tilfælde af opløsning tilfalde DSU. Her er man indstillet på at Støtteforeningens arbejde kan fortsætte i form af et udvalg med særskilt økonomi. Dermed vil støtten til de internationale turneringer kunne fortsætte uændret.

Formand for Dansk Skak Union Poul Jacobsen udtaler i den forbindelse:

Som det fremgår af referatet fra HB mødet den 5. februar 2023, pkt. 12, er Dansk Skak Union indstillet på, ikke alene at modtage provenuet fra Støtteforeningen i tilfælde af dennes opløsning, men også at anvende midlerne til tilskud i overensstemmelse med Støtteforeningens oprindelige formål. For at sikre dette, er hovedbestyrelsen enige i at der nedsættes et 3-mands ”Støtteforenings-udvalg”, bestående af DSUs formand, kasserer samt et erfarent tidligere medlem af Støtteforeningens bestyrelse, som har til opgave at sikre midlerne anvendes i støtteforeningens ånd.

Det er bestyrelsen håb at medlemmerne vil følge vores anbefaling samt bekræfte den enstemmige generalforsamlingsbeslutning.