Love

Love for Dansk Skak Unions Støtteforening

§ 1
Navn:

Foreningens navn er Dansk Skak Unions Støtteforening.

§ 2
Formål:

Foreningens formål er at yde støtte til:
a) Internationale skakturneringer i Danmark.
b) Andre formål, som bestyrelsen finder gavnlige for dansk skak internationalt, herunder unge spilleres turneringsdeltagelse.

§ 3
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver interesseret person, ligesom foreninger og virksomheder kan optages.

§ 4
Kontingent:
På hver generalforsamling fastsættes minimumskontingent for det følgende år.
Man kan blive livsvarigt medlem ved at betale 10 gange årskontingent.

§ 5
Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er formanden og et menigt bestyrelsesmedlem på valg. I lige år er kassereren og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 5a
Revisorer og suppleanter:
Hvert år på generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§ 6
Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i samme by som DSU`s delegeretmøde og i tilknytning til dette. Generalforsamlingen indvarsles enten gennem Skakbladet eller ved direkte udsendelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretningen
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg i henhold til lovenes § 5 og § 5a
7. Eventuelt

Regnskabet skal inden generalforsamlingen offentliggøres i Skakbladet eller udsendes til alle medlemmer. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. marts og skal optages på dagsordenen.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal se § 11. Ved ligestilling bortfalder forslaget. Ved afstemninger om lovændringer og om foreningens opløsning se § 11 og § 12. Et medlem kan skriftligt overdrage sin stemmeret til et andet medlem, men ingen kan råde over mere end 1 fuldmagt.

§ 7
Ansøgninger om støtte:
Alle ansøgninger om støtte stiles til Dansk skakunions Støtteforening og sendes til dennes formand.

§ 8
Ydelse af støtte:
For at en støtte kan ydes skal enten a: 4 af bestyrelsens medlemmer gå ind for den eller b: Støtten vedtages på en generalforsamling eller c: Støtten vedtages ved en urafstemning.

§ 9
Urafstemninger:
Såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen eller en tiendedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom, skal bestyrelsen lade afholde en urafstemning om en støtte. Afstemningsmaterialet, der bl.a. skal indeholde oplysninger om foreningens aktuelle status, medlemstallet og kontingentrestancer, skal sammen med stemmesedlerne udsendes til alle medlemmer. Støtten er vedtaget, såfremt der er flertal for det ved afstemningen, dog skal mindst 40 % af de stemmeberettigede have stemt for det. Hvis forslagsstillerne kræver det, skal urafstemningen forestås af en uvildig person, som udpeges af forslagsstillerne og bestyrelsen i fællesskab.

§ 10
Regnskabsåret:
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11
Lovændringer:
Forslag til lovændringer skal optages på generalforsamlingens dagsorden og skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer. Forslaget skal herefter inden 2 måneder forelægges ved en urafstemning og her opnå flere end halvdelen af de afgivne stemmer for at være vedtaget.

§ 12
Opløsning af foreningen:
Forslag til opløsning af foreningen skal forelægges og vedtages på samme måde som forslag til lovændringer, jf. § 11. Ved opløsningen tilfalder foreningens midler og effekter Dansk Skak Union, således at disse indgår i en fond, hvis renter skal gå til fremme af Dansk Skak Unions internationale samarbejde.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Aarhus den 18. april 1992.